• trang đầu
 • Hồ sơ công ty
 • trung tâm tin tức
 • hợp tác trao đổi
 • tuyển dụng nhân tài
 • hợp tác trao đổi

  vị trí của bạn:Kết quả bóng đá trực tiếp,Thống kê giải bóng đá quốc tế > hợp tác trao đổi > Tiếp tục bố trí ngân sách mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

  Tiếp tục bố trí ngân sách mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

  ngày phát hành:2023-09-15 11:43    Số lần nhấp:137

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 10-7-2023 về việc bố trí ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

  Vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp trước khi tiêm chủng. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

  Chính phủ quyết nghị, năm 2023, ngân sách Trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vắc xin tiêm chủng mở rộng cho tất cả địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

  Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vắc xin theo từng chủng loại, cơ cấu vắc xin cần thiết, danh mục, lộ trình tiếp nhận từng loại vắc xin đảm bảo lộ trình tăng số lượng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ thống nhất trong toàn quốc, để làm cơ sở xác định nhu cầu, bố trí kinh phí; quản lý và sử dụng vắc xin theo quy định. Tổ chức mua vắc xin tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn.

  Căn cứ kế hoạch, nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của UBND các tỉnh,hợp tác trao đổi thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo vắc xin tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 15-7-2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện.

  Trong tháng 7-2023, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 quy định về hoạt động tiêm chủng theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội.

  Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12-7-2023 để tổng hợp.

  Chính phủ giao Bộ Tài chính, trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ, nhu cầu kinh phí mua vắc xin tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Y tế báo cáo, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước và điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 162/2016/NĐ-CP ngày 21-12-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; thời gian trình trước ngày 20-7-2023.